آرمان زیست محیطی

در این کارخانه روش تولید کاملا بر اساس تجهیزات مکانیکی بوده و همچنین پخت چوب توسط بویلر گازی انجام شده و خروجی آن فقط بخار آب و دی اکسید کربن می باشد. کلیه ضایعات چوب این کارخانه برای استفاده به کارخانه های تولید نئوپان فروخته می شود و این شرکت هیچگونه پساب صنعتی ندارد.

آرمان زیست محیطی